Road interchange Ryskulov / Momyshuly

Location:
Almaty, Kazakhstan
Admission to the operation:
2016 year